میکروتوم 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
میکروتوم

میکروتوم (دستی، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک)
میکروتوم دستی ROTOCUT100
میکروتوم نیمه اتوماتیک ROTOCUT200
میکروتوم اتوماتیک ROTOCUT400

کمپانی SCILAB سایلب انگلیس

میکـروتوم  دستـی مـدل  ROTO-CUT100
*  تنظیم ضخامت برش  از 0/5  الی 60 میکرون به صورت منـوال
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت منوال و مکانیکی
*  دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده  برای  بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y  
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 33  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 30 × 50 × 57 سانتیمتر

میکـروتوم نیمه اتـوماتیک مـدل  ROTO-CUT200
* دارای  دو مد برش (Cutting) و  پیرایش (Trimming)
*  تنظیم ضخامت برش  از 0/5 الی 60  میکرون به صورت دیجیتال
*  تنظیم ضخامت پیرایش  از  0/5  الی  60  میکرون به صورت دیجیتال
* دارای صفحه نمایش برای نمایش ضخامت برش و پیرایش/ تعدادبرش ها
* دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال ضخامت برش و ضخامت پیرایش
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صـورت موتورایـز
* دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده برای بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y   
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 24  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 33 × 43 × 52 سانتیمتر

میکـروتوم اتـومـاتیک مـدل  ROTO-CUT400
* دارای دو  حالت برش نمونه به صورت اتوماتیک و یا دستی
* دارای  دو مد برش (Cutting) و  پیرایش (Trimming)
* دارای سیستم Retraction برای دریافت برش های سریالی و پشت سر
*  تنظیم ضخامت برش  از  0/5  الی  100  میکرون به صورت دیجیتال
*  تنظیم ضخامت پیرایش  از  1  الی  600  میکرون به صورت دیجیتال
* دارای صفحه نمایش برای نمایش ضخامت برش و پیرایش/ تعدادبرش ها
*  دارای کنترل پنل برای تنظیم دیجیتال ضخامت برش و ضخامت پیرایش
*  دارای کنترلر برای تنظیم سرعت برش در حالت برش اتوماتیک
* عقب و جلو راندن محور نگهدارنده نمونه به صورت موتورایز
* دارای پایه و هولدر ویژه تیغ چند بار مصرف با قابلیت تنظیم زاویه برش
* دارای کلمپ نمونه برای بافت بلوکه شده در کاست پلاستیکی (و یا کلمپ ساده برای بلوکه بافت تماماً پارافینی بدون کاست پلاستیکی)
* مجهز به هولدر نمونه با  قابلیت تنظیم زاویه در راستای محورهایX ،Y   
* دارای سینـی مخصـوص برای جمع آوری ضایعات برش (قابل شستشو)
* مجهز به قفل ایمنی دسته گردان میکروتوم برای حفاظت و  ایمنی کاربر
* مجهز به محافظ ویـژه بر روی هولـدر تیـغ برای حفاظت و  ایمنی کاربر
*  وزن خالــص: 35  کیلوگــرم         
*  ابعاد: 31 × 36 × 58 سانتیمتر


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb