تیغ N35 تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

"> 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیغ میکروتوم N35

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

N35
This blade us particularly suitable for hard tissues and stands out for its long service life. It can also be used for soft tissues and biopsies and for ribbon sectioning after trimming. Trimming is slower but compression is very low and durability out standing.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb