فدر Feather 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
فدر Feather

کمپانی فدر ژاپن یک کمپانی مطرح و معروف بین اللملی تولید کننده تیغ های مصرفی میکروتوم و هولدر تیغ های میکروتوم است. ازویژگی های بسیار مهم تیغ های میکروتوم فدر، طول عمر بالا و زاویه برش مناسب آن است که در سطح جهان آن را مطرح ساخته است و در بیشتر آزمایشگاههای ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
 

ویژگیهای تیغ های میکروتوم  فدر  ژاپن

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

N35, A35, S35, R35, C35, A22, High Profile, S22, N35HR, S35L, S35LL

مناسب برای انواع بافت های نرم و سخت
دارای دوام بالا برش با کیفیت پایدار
برای انجام برش گیری های روتین
برای گرفتن برش های نازک
برای گرفتن برش های ریبونی و سریالی
قابل استفاده برای میکروتوم های روتاری و میکروتوم های رنده ای و فروزن سکشن کرایوستات
از جنس استیل


 

FEATHER is a Japanese specialist manufacturer of medical blades. Its portfolio meets the highest requirements by surgeons, histologists and pathologists. Histology and pathology product line included microtome blades/holders, autopsy blades/holders, section blades/holders and trimming blades / holders
A35
This disposable microtome blade allows the production of very thin section and is suitable for hard and soft tissues.It is sharp and has a long service life.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
S35
The standard disposable microtome blade for routine routine practice and biopsies.
High quality section and short trimming times.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
N35
This blade us particularly suitable for hard tissues and stands out for its long service life. It can also be used for soft tissues and biopsies and for ribbon sectioning after trimming. Trimming is slower but compression is very low and durability out standing.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
R35
This blade is suitable for routine ribbon sectioning and for hard tissues, having a specially hardened cutting edge. It also offers rapid trimming times.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
C35
Specifically designed for Cryostat use, carbon steel with long service life.
Material:carbon steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 20
A22
This blade permits the production of very thin sections in routine use and research and is suitable for fibrous tissues (biopsies/fabrics) and also for ribbon sectioning after trimming. It is very sharp (22o facet angle), and has a long service life.
Material:Stainless steel
Facet angle: 22 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
N35HR
Suitable for hard tissue, routine and ribbon sectioning. The new coating on this blade gives a cutting edge which is specially finished to ensure outstanding blade life and allow fast and easy section production.
Material:Stainless steel
Facet angle: 35 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50
S22
This disposable microtome blade allows the production of Extra-thin Sections and is suitable for soft tissues and fabrics. Short trimming and long service life.
Material:Stainless steel
Facet angle: 22 degree
Length: 80mm Height: 8mm
disposable blades in dispenser of 50


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb