( پارافین گرانول )(پارافین پاتولوژی) 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
پارافین پاتولوژی

پارافین پاتولوژی

Paraffin CELLWAX
• Ultra pure and filtered, ensures no contamination of specimens or knife damage
• Polymer Free
• Pelletised for easy dispensing and fast melt down
• Available in 10Kg, 2 x 10Kg and 20Kg packs
• CellWax is a blend of ultra pure microcrystalline paraffin wax; the formulation ensures that all tissue types can be sectioned with minimum of compression and consistent ribboning.
• CellWax has a melting point of 56/58oC and will remain stable when molten for prolonged periods.
• Supplied as free flowing pellets packed in 1kg bags for easy handling or as a bulk pack of 20kg.

 


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb