تیغ فدر تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن

"> 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
تیغ فدر

تیغ میکروتوم فدر ژاپن

تیغ فدر ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35

تیغ S35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت نرم

تیغ A35 تیغ میکروتوم مخصوص بافت سخت

تیغ N35 تیغ میکروتوم مخصوص انواع بافت

تیغ C35 تیغ میکروتوم مخصوص فروزن سکشن


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb