تخت کششی 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
اخبار

تخت کششی

فایده های استفاده ازتخت وارونه: تاثیرفیزیولوژیک تقویت موهای ضعیف و بطورکلی تقویت و تغذیه پوست سر کشش مهره ها وستون فقرات برخلاف جاذبه زمین و درنتیجه اصلاح ناهنجاریهای مهره ها وستون فقرات رفع دردهای کمری و بهبود تحریکات عصب سیاتیک کمک به اصلاح ناهنجاریهای مفاصل مچ پا وزانوها بهبوددردهای مزمن شانه و گردن تاثیر بیولوژیک اصلاح کارکرد اندامهای داخلی ازجمله روده ها ومعده کلیه ها بهبودکارکرد وتنظیم ترشحات غدد داخلی و ایجاد تعادل در وزن بهبودکارکرد کبد وطهال و دفع چربی وسموم بطور کلی هنگام وارونه شدن دستگاه بصورت ساعت شنی عمل کرده وعناصرچهارگانه که از نظروزن مراتب خودرا دارا هستند پس از اختلال ، امتزاج و انحلال و برگشت به حالت اولیه از تعادل وانرژی بیشتری برخوردار خواهند بود. تمرینات واستفاده از دستگاه به آرامی و همراه با هماهنگی بدن تمرین کننده زاویه ومدت زمان استفاده میتواند از ده ثانیه تا پانزده دقیقه افزایش یابد.


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb