هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی (( ایران ساخت )) مجازی شد. 

شرکت دانش بنیان پویا احراز

صنعت نوین قشم

شرکت دانش بنیان پویا احراز
اخبار

هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی (( ایران ساخت )) مجازی شد.

صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی و معاونت علمی عنوان کرد:

با توجه به شیوع بیماری COVID_19 در کشور و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و حفظ سلامت جامعه ، هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد  آزمایشگاهی  به صورت مجازی برگزار می شود .


  • pecomanager2@gmail.com :ایمیل
  • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
  • تهران 16765-593 : صندوق پستی
  • 09121495031 :تلفن همراه
  • اینستاگرام

Design By : Rahweb