اخبار و مقالات 
Bootstrap Image Preview
اخبار

  تاریخچه پاتولوژی در ایران

  تاریخ آسیب شناسی در ایران پاتولوژی (آسیب شناسی) در ایران، به عنوان...

  ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

  [...ادامه]

  تاریخچه پاتولوژی در جهان

  تاریخچه پاتولوژی در جهان تاریخ آسیب شناسی به اولین کاربردهای روش عل...

  ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

  [...ادامه]

  راهکارهای پروسس بهتر بافت در آزمایشگاه پاتولوژی

  Minimizing Artifacts in Tissue Processing: The Theory of Tissue Proces...

  ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

  [...ادامه]

  هیستولوژی، پاتولوژی، سیتولوژی

  Histology, Pathology, and Cytology: What are they all about? By : Bra...

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

  [...ادامه]

  اصول ایمونوهیستوشیمی

  Immunocytochemistry Methodology By : Biomeda Corporation, Copyright...

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

  [...ادامه]

  راهنمای میکروتوم

  استفـاده از ميكـروتـوم روتاری يـك روش سـريـع و سـاده بـراي بريدن نمونه...

  ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

  [...ادامه]


 • :ایمیل
 • 021-88550695 ، 021-22887535 : تلفن
 • 021-89789889 : فکس
 • 1389/145 تهران : صندوق پستی
 • 09121495031 :تلفن همراه

Design By : Rahweb